Ogłoszenie

"KONICZYNKA" czyli FORUM z nadzieją na lepsze jutro...
...jest miejscem wymiany doświadczeń, wspierania się w chorobie, doradzania, podtrzymywania na duchu...
Glejak to trudny przeciwnik, walczmy razem =>
"Niech nasza droga będzie wspólna...", jak mówi JPII słowami umieszczonymi na dole bannera.
Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z szybkiej pomocy, pisząc o swoim problemie w ChatBoxie.
Polecamy fora o podobnej tematyce:
forum glejak - to istna skarbnica wiedzy i mili, zawsze chętni do pomocy userzy i ekipa
oraz forum pro-salute - gdzie jest wiele wątków pobocznych, towarzyszących chorobie nowotworowej...

Drogi Gościu, umacniaj swoją wiarę, nie trać nadziei i... kochaj z całych sił!!!
samograj

#1 2008-10-12 15:49:28

dorotea

951528
Zarejestrowany: 2008-08-16
Posty: 168

AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

          ULOTKA - AVASTIN

http://www.roche.pl/gear/contents/servl … _08847.pdf

Ostatnio edytowany przez dorotea (2008-10-12 16:29:04)

Offline

#2 2008-10-12 16:37:03

dorotea

951528
Zarejestrowany: 2008-08-16
Posty: 168

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

DRUGA ULOTKA (krótsza) AVASTIN

Skład:
1 fiolka zawiera odpowiednio 100 mg bewacizumabu w 4 ml lub 400 mg w 16 ml.

Działanie:
Bewacizumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym produkowanym z użyciem technologii DNA, z komórek jajnika chomika chińskiego. Wiąże się z czynnikami wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF), hamując wiązanie VEGF z receptorami Flt-1 (VEGFR-1) i KDR (VEGFR-2) na powierzchni komórek śródbłonka. Neutralizacja biologicznej aktywności VEGF zmniejsza unaczynienie guzów nowotworowych, przez co hamuje ich wzrost. W rezultacie dochodzi do zahamowania progresji zmian przerzutowych i zmniejszenia przepuszczalności naczyń mikrokrążenia. Lek charakteryzuje się liniową farmakokinetyką w zakresie dawek 1-10 mg/kg mc. Początkowy okres półtrwania wynosi 1,4 dni, a okres półtrwania końcowej fazy eliminacji - około 20 dni.

Wskazania:
Leczenie pierwszego rzutu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami w skojarzeniu z podawanym dożylnie 5-fluorouracylem/kwasem folinowym lub z podawanym dożylnie 5-fluorouracylem/kwasem folinowym/irynotekanem.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na bewacizumab lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na produkty otrzymywane z komórek jajnika chomika chińskiego lub inne rekombinowane ludzkie lub humanizowane przeciwciała. Ciąża. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z nieleczonymi przerzutami nowotworowymi do o.u.n.

Niepożądane efekty:
Do najczęstszych ciężkich działań niepożądanych należą: perforacje żołądkowo-jelitowe, krwotoki i tętnicza zakrzepica zatorowa. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są: osłabienie, biegunka, nudności i ból o nieokreślonej lokalizacji. U pacjentów leczonych preparatem obserwowano następujące działania niepożądane: perforacje żołądkowo-jelitowe; komplikacje w gojeniu ran; nadciśnienie; białkomocz (w postaci od klinicznie bezobjawowej, przemijającej, w postaci śladowego białkomoczu aż do zespołu nerczycowego); krwotoki (głównie krwotoki związane z guzem i krwawieniami z błon śluzowych o niewielkim nasileniu); zakrzepicę zatorową; zakrzepicę zatorową tętnic (wliczając incydenty naczyniowo-mózgowe, zawały mięśnia sercowego, przemijające napady niedokrwienne mózgu i inne incydenty zakrzepowo-zatorowe); zakrzepicę zatorową żył (wliczając zakrzepicę żył głębokich, zatory tętnicy płucnej i zakrzepowe zapalenie żył); zastoinową niewydolność serca/kardiomiopatię (w postaci od bezobjawowego zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory do objawowej zastoinowej niewydolności serca wymagającej hospitalizacji chorego i leczenia). U chorych w wieku powyżej 65 lat obserwowano zwiększone ryzyko występowania tętniczej zakrzepicy zatorowej, wliczając w to incydenty naczyniowo-mózgowe, przemijające napady niedokrwienne mózgu, zawały mięśnia sercowego. Nieprawidłowości laboratoryjne: zmniejszenie liczby neutrofili, zmniejszenie liczby leukocytów i obecność białka w moczu.

Interakcje:
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji bewacizumabu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Dostępne dane sugerują, że podawanie bewacizumabu nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę 5-fluorouracylu (5-FU), karboplatyny, paklitakselu i doksorubicyny. Zaobserwowano nieznaczne zwiększenie częstości występowania biegunki i leukopenii (znanych działań niepożądanych irynotekanu) i częstsze redukcje dawki irynotekanu w grupie pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone schematem IFL (irynotekan/5-FU/kwas folinowy) i bewacizumabem. U pacjentów poddawanych terapii skojarzonej irynotekanem i bewacizumabem, u których wystąpi nasilona biegunka, leukopenia lub neutropenia, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu zgodnie z ChPL irynotekanu.

Dawkowanie:
Podawanie preparatu musi być prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Zaleca się kontynuowanie leczenia do czasu wystąpienia progresji choroby.Zalecana dawka preparatu wynosi 5 mg/kg mc. podawane co 14 dni w postaci infuzji dożylnej. Nie zaleca się zmniejszania dawki leku w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli jest to wskazane, terapia powinna być przerwana lub odłożona w czasie. Pierwsza dawka powinna zostać podana w 90-minutowym wlewie dożylnym. W przypadku, gdy pacjent dobrze tolerował podanie leku, drugą dawkę można podać w postaci 60-minutowego wlewu. Jeżeli i w tym przypadku tolerancja była dobra, kolejne wlewy mogą być podawane w ciągu 30 minut. Pierwsza infuzja powinna być wykonana po podaniu chemioterapii, kolejne dawki można podawać przed lub po chemioterapii. Leku nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym lub w bolusie. Preparatu nie należy podawać ani mieszać z roztworami glukozy. Nie ma potrzeby modyfikowania dawek u pacjentów w podeszłym wieku.

Uwagi:
Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego krwi podczas terapii. Zaleca się kontrolę białkomoczu, z użyciem testów paskowych, przed rozpoczęciem i w trakcie terapii. Przygotowany do infuzji roztwór preparatu zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 48 h w temp. 2-30°C w 0,9% roztworze NaCl. Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, lek może być przechowywany przez czas nie dłuższy niż 24 h w temp. 2-8°C, chyba, że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Ciąża:
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym muszą w trakcie terapii i w okresie do 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki leku, stosować skuteczne metody antykoncepcyjne. Nie wolno karmić piersią w trakcie terapii bewacizumabem i w okresie przynajmniej 6 miesięcy od otrzymania ostatniej dawki preparatu.

Ostrożnie:
Należy zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentom z rozsianym rakiem okrężnicy lub odbytnicy i procesem zapalnym w obrębie jamy brzusznej ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia perforacji w obrębie żołądka lub jelit - należy zakończyć terapię w przypadku wystąpienia u pacjenta perforacji żołądkowo-jelitowej. Terapii preparatem nie należy rozpoczynać w okresie krótszym niż 28 dni po większym zabiegu chirurgicznym lub do momentu całkowitego wygojenia się ran po zabiegu (preparat może mieć niekorzystny wpływ na proces gojenia ran). U pacjentów, u których wystąpiło utrudnione gojenie ran w trakcie terapii, podawanie leku powinno być wstrzymane do momentu całkowitego wygojenia ran; terapia powinna być wstrzymana w związku z operacjami planowanymi. Należy zachować ostrożność podczas włączania leku u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem w chwili rozpoczynania terapii. W grupie pacjentów z ciężkim nadciśnieniem, którzy wymagają leczenia, zalecane jest przerwanie podawania preparatu do momentu uzyskania odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego. W przypadku, gdy nie udaje się uzyskać kontroli nadciśnienia, leczenie powinno być zakończone. Terapię należy natychmiast przerwać u pacjentów, u których rozwinie się przełom nadciśnieniowy. Lek należy całkowicie odstawić u pacjentów, u których wystąpi białkomocz stopnia 4. (zespół nerczycowy). Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z tętniczą zakrzepicą zatorową w wywiadzie lub pacjentów w wieku powyżej 65 lat, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów z zatorami w obrębie tętnic w trakcie terapii. Leczenie preparatem należy całkowicie przerwać u pacjentów, u których wystąpi zakrzepica zatorowa tętnic. Pacjenci z przerzutowym rakiem okrężnicy lub odbytnicy mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków zależnych od guza - preparat należy całkowicie odstawić u pacjentów, u których wystąpi krwawienie stopnia 3. lub 4. w trakcie terapii. Nie ma danych dotyczących profilu bezpieczeństwa preparatu u pacjentów z wrodzoną skazą krwotoczną, nabytą koagulopatią lub u pacjentów otrzymujących pełne dawki leków przeciwzakrzepowych z powodu zakrzepicy zatorowej przed rozpoczęciem terapii preparatem - należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia w tej grupie pacjentów. Wcześniejsze podawanie antracyklin i (lub) wcześniejsza radioterapia klatki piersiowej może być czynnikiem zwiększonego ryzyka wystąpienia zastoinowej niewydolności serca - należy zachować ostrożność podczas włączania preparatu w grupie pacjentów z tymi czynnikami ryzyka. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży - lek nie jest zalecany w tej grupie pacjentów. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia u chorych z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

http://www.naszaapteka.com.pl/index.php … id=Avastin

Offline

#3 2008-10-12 16:40:21

dorotea

951528
Zarejestrowany: 2008-08-16
Posty: 168

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

DOTYCZĄCE AVASTINU ( WŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI!! )

http://www.roche.pl/portal/eipf/poland/ … ka/avastin

Offline

#4 2008-10-12 16:48:23

dorotea

951528
Zarejestrowany: 2008-08-16
Posty: 168

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

CENNIK AVASTINU

http://www.prosper.pl/szukaj.php

Należy wpisać w wyszukiwarke "AVASTIN"

Opis produktu : AVASTIN rozt.doz.25mg/ml 4ml x1PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Nazwa leku AVASTIN rozt.doz.25mg/ml 4ml x1
Nazwa międzynarodowa Bevacizumab
Grupa farmakologiczna (ATC) L01XX
Wytwórca GENETECH INC
Kod kreskowy 590999001049P
Kwalifikacja (KW) Lz
Cena netto dla apteki 1799
VAT 7%
Cena detaliczna brutto 2566.51
Odpłatność 100%
Limit 0
Cena urzędowa NIE
PKWiU 24.42.13-80.90
Kod leku w PROSPER S.A. 31916
         

Opis produktu : AVASTIN rozt.doz.25mg/ml 16ml x1
PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Nazwa leku AVASTIN rozt.doz.25mg/ml 16ml x1
Nazwa międzynarodowa Bevacizumab
Grupa farmakologiczna (ATC) L01XC
Wytwórca GENETECH INC
Kod kreskowy 5909990010493
Kwalifikacja (KW) Lz
Cena netto dla apteki 7196.03
VAT 7%
Cena detaliczna brutto 10266.1
Odpłatność 100%
Limit 0
Cena urzędowa NIE
PKWiU 24.42.13-80.90
Kod leku w PROSPER S.A. 31198


Kontakt z oddziałami Prosper S.A.

Białystok, Pakość, Gdańsk, Suchy Las k/Poznania, Złotniki, Kraków, Rzeszów, Lublin, Sosnowiec,Łódź, Szczecin, Olsztyn, Wrocław

http://www.prosper.pl/kontakt.php

Offline

#5 2010-12-07 07:33:03

Benia

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Najgorsza w tym wszystkim jest cena, niektórych po prostu nie stać, a tych których generalnie tak, i tak muszą wykładać majątek na leczenie. W tej chwili ceny trochę spadły i to się chwali, przy takich sumach każdy grosz zaoszczędzony jest ważny. Zamawiam lek w aptece Juventy (mają sporo aptek w kraju, zamówić można w dowolnej bo już w 3 zamawiała, cena ta sama) i to najtańszy punkt bo za 100mg zapłaciłam ostatnio dokładnie 1496 pln, to nawet parę set pln taniej niż w niektórych innych punktach. A każdy kto się zetknął z koniecznością stosowania wie jak kosztowne jest to leczenie.

#6 2010-12-25 16:19:47

dor_sa

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

No to widzę, że faktycznie cena idzie w dół, jeśli juventa za 1,5 tysiąca oferuje lek to dobrze bo pamiętam jak lek się pojawił parę lat temu i fiolka kosztowała w przeliczeniu na pln fortunę normalnie. Najważniejsze, że ceny spadają i co raz więcej chorych może skorzystać z kuracji lekiem.

#7 2011-02-01 07:54:29

Benia

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

No dokładnie tak, sprawdzałam ostatnio będąc w Juvencie przy okazji i cena nadal obowiązuje, również dobre ceny są teraz na dawki 400mg bo jest to dokładnie 5987zł. Jakkolwiek państwo mogłoby się wziąć do roboty i zacząć refundować chociaż częściowo ten lek, tak by różnica dla pacjenta była odczuwalna w kieszeni, albo aby więcej osób mogło w ogóle przyjmować lek, poddawać się takiej terapii, w końcu jest wiele pozytywnych opinii o avastinie i trzeba przyznać, że skoro działa to trzeba korzystać, leczyć ludzi. Nam póki co pozostaje na własną rękę szukać właśnie dostępu do leku w dobrej cenie.

#8 2011-03-02 08:32:55

dor_sa

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Ceny są u mnie też aktualne, ostatnio dzwoniłam z ciekawości do kilku aptek juventy i okazuje się, ze avastin w tej cenie mają w każdej aptece tej sieci, trzeba po prostu zamówić a oni w cenie przywiozą go prosto pod wskazany adres, nie trzeba biegać do apteki po lek, to też bezpieczniej prawda.

#9 2011-05-25 00:14:58

rak drobnokomórkowy płuc

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Benia napisał:

Najgorsza w tym wszystkim jest cena, niektórych po prostu nie stać, a tych których generalnie tak, i tak muszą wykładać majątek na leczenie. W tej chwili ceny trochę spadły i to się chwali, przy takich sumach każdy grosz zaoszczędzony jest ważny. Zamawiam lek w aptece Juventy (mają sporo aptek w kraju, zamówić można w dowolnej bo już w 3 zamawiała, cena ta sama) i to najtańszy punkt bo za 100mg zapłaciłam ostatnio dokładnie 1496 pln, to nawet parę set pln taniej niż w niektórych innych punktach. A każdy kto się zetknął z koniecznością stosowania wie jak kosztowne jest to leczenie.

Witam
Mam pytanie.Zastanawiam się nad kupnem leku avastin dla mojej mamusi.Ma  raka drobnokomórkowego znajdującego się w płucach a dokładnie w prawym płucu? jakie są rokowania? jestem załamana proszę o odpowiedź.

#10 2011-08-25 22:06:22

aga2019

Zarejestrowany: 2011-08-25
Posty: 1

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Cześć, zalogowałam się tu.....ponieważ dowiedziałam się że moja mama ma raka macicy i piersi.....ukrywała to przede mną, dowiedziałam się przez prypadek, nie chce ze mną rozmawiać na ten temat....więc nie wiem nawet w jakim jest stadium. Spytałam jedynie dlaczego się nie leczy- odpowiedziała ze nie bedzie królikiem doświadczalnym a poza tym za drogie jest leczenie......poza tym niczym sie dowiedzialam często mówila: "jakby mi się coś stało to...." i mówiła np. co mam za nią zrobić.....aż za często to mówiła, najpierw zaczęłam coś podejrzewać a potem babcia się wygadała......i się okazało to co powyżej napisałam....rok temu leżała w szpitalu bo miała krwawienie z dróg rodnych.... a ja głupia sie nie domyslilam- tłumaczyła mi ze to menopauza i ze jakies takie z tym związane to jest.Jeżeli ktoś wie i się zna (wiem ze tak trudno jest z opisu) to niech mi napisze jakie może mieć stadium zaawansowania? ile czasu jej zostało (pisząc to poprostu łzy mi stoją w oczach, nie mogę wręcz uwierzyć że pytam oo coś takiego..... jest jeszcze szansa zeby jej pomóc? co mogę zrobić? proszę napiszcie cos..........pomóżcie..............jestem załamana..........

Offline

#11 2012-02-26 19:22:21

delphins

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Avastin 400mg - w Warszawskiej aptece http://mojasuperapteka.pl - dostępny jest za niecałe 5000zł

Wszystkim życzę zdrowia i wytrwałości!

#12 2012-07-23 13:53:51

Avastin

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Sprzedam Avastin po osobie, która nie doczekała jego podania. Fiolka 400 mg/16ml. Dużo taniej niż w aptece, bo co ja z tym zrobię... Telefon: 500 849 365

#13 2012-10-01 15:03:33

Piotrek

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Witam wszystkich,

mam pytanie odnośnie możliwości zastosowania przeciwciał monok. (bevacizumab albo cetuksymab) w leczeniu uzupełniającym po usunięciu raka jelita grubego.

Wskazania wymienionych przeciwciał dotyczą stadium choroby już z przerzutami.
Przypadek, o którym ja mówię to C1, czyli obecność komórek w dolnych węzłach chłonnych, które podczas operacji zostały wycięte. Niby teraz jest czysto.

Jednak mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo obecności komórek rakowych w organizmie i możliwość wystąpienia przerzutów dlaczego nie stosuje się tych przeciwciał razem z chemio- i radio- terapią, żeby skuteczniej ograniczyć możliwość wystąpienia przerzutów.


Pytanie:
czy ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia ze stosowaniem przeciwciał w przypadku raka jelita (konkretnie chodzi o odcinek odbytnicy) bez przerzutów?


Uwaga:
Takie "rozwiązanie" nie pojawiło się w mojej głowie znikąd. Otóż zastosował je mój znajomy lekarz, mając podobny przypadek w swojej rodzinie. Nie "czekali" na przerzuty, tylko postanowili postawić wszystko na jedną kartę i oprócz radia, chemii, podali też cetuksymab (znajomy kupował sam, odmierzał dawki i wbrew niechęci lekarza chemika wywarł taką presje, że w szpitali zgodzili się podać to przeciwciało). Odpowiedź organizmu była silna, rak pomimo niecałkowitego usunięcia podczas operacji, cofnął się i od 5lat nie daje o sobie znać.

Pozdrawiam
Piotrek

#14 2012-11-07 10:59:20

Avastin

Gość

Re: AVASTIN - ulotki, cennik, gdzie kupić...

Piotrek napisał:

Witam wszystkich,

mam pytanie odnośnie możliwości zastosowania przeciwciał monok. (bevacizumab albo cetuksymab) w leczeniu uzupełniającym po usunięciu raka jelita grubego.

Wskazania wymienionych przeciwciał dotyczą stadium choroby już z przerzutami.
Przypadek, o którym ja mówię to C1, czyli obecność komórek w dolnych węzłach chłonnych, które podczas operacji zostały wycięte. Niby teraz jest czysto.

Jednak mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo obecności komórek rakowych w organizmie i możliwość wystąpienia przerzutów dlaczego nie stosuje się tych przeciwciał razem z chemio- i radio- terapią, żeby skuteczniej ograniczyć możliwość wystąpienia przerzutów.


Pytanie:
czy ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia ze stosowaniem przeciwciał w przypadku raka jelita (konkretnie chodzi o odcinek odbytnicy) bez przerzutów?


Uwaga:
Takie "rozwiązanie" nie pojawiło się w mojej głowie znikąd. Otóż zastosował je mój znajomy lekarz, mając podobny przypadek w swojej rodzinie. Nie "czekali" na przerzuty, tylko postanowili postawić wszystko na jedną kartę i oprócz radia, chemii, podali też cetuksymab (znajomy kupował sam, odmierzał dawki i wbrew niechęci lekarza chemika wywarł taką presje, że w szpitali zgodzili się podać to przeciwciało). Odpowiedź organizmu była silna, rak pomimo niecałkowitego usunięcia podczas operacji, cofnął się i od 5lat nie daje o sobie znać.

Pozdrawiam
Piotrek

Lekarzem nie jestem, niemniej jednak stosowanie ww. leków jako "prewencja" może być dobrym rozwiązaniem. Skonsultuj z większą ilością lekarzy. Popytaj na forum onkologicznym. Jakby co ja bevacizumab posiadam i mogę go oddać. Pozdrawiam

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Darłowo wakacje internetabc.pl kołdra amz